REGULAMIN ORGANIZACYJNY Medfellows Paweł Witka Janusz Skrzypecki Spółka Cywilna

I. Oznaczenie podmiotu leczniczego

 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny został ustanowiony dla podmiotu leczniczego działającego pod firmą:

Medfellows Paweł Witka Janusz Skrzypecki spółka cywilna
ul. Kłopot 2/18, 01-066 Warszawa
NIP:5272937539 , REGON:387133652,
adres e-mail: przychodnia@medfellows.pl,
nr telefonu: 571 202 123,

zwanym dalej również „Medfellows Telemedycyna” lub „Podmiotem Leczniczym”.

 1. Medfellows Telemedycyna jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie:

 1. wpisu Podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi rejestrowej: 000000256752, organ rejestrowy: Wojewoda mazowiecki, data wpisu do rejestru 2022-11-10;

 2. powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności:

  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej;

  2. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarz dentysty;

  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

  4. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

 1. umowę spółki z dnia 28.09.2020 roku;

 2. niniejszy Regulamin Organizacyjny (dalej zwany „Regulaminem Organizacyjnym”).

 1. Medfellows s.c. wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą Medfellows Telemedycyna”.

II. Zakres Regulaminu Organizacyjnego

 1. Regulamin Organizacyjny stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
 2. Regulamin Organizacyjny określa w szczególności:
   1. cele i zadania Podmiotu Leczniczego,
   2. strukturę organizacyjną zakładu leczniczego,
   3. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych Świadczeń zdrowotnych przez Podmiot Leczniczy,
   4. miejsce udzielania Świadczeń zdrowotnych,
   5. przebieg procesu udzielania Świadczeń zdrowotnych,
   6. zasady pobierania i wysokość opłat za Świadczenia zdrowotne,
   7. organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych oraz sposób kierowania Podmiotem Leczniczym,
   8. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
   9. zasady pobierania opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

III. Słownik pojęć

 1. Użyte w Regulaminie Organizacyjnym definicje oznaczają:
  1. Świadczenie zdrowotne – działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów prawa regulujących zasady wykonywania tych działań, realizowane w trybie ambulatoryjnym;

  2. Osoba wykonująca zawód medyczny osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny

  3. Lekarz – osoba wykonująca zawód medyczny posiadająca potwierdzone odpowiednimi dokumentami prawo do wykonywania zawodu lekarza w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz posiadająca specjalizację w zakresie stanowiącym przedmiot działalności Podmiotu Leczniczego, udzielająca świadczeń zdrowotnych, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2a ustawy o działalności leczniczej;

  4. Pacjent – osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

  5. Promocja zdrowia – działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej;

  6. Regulamin Świadczenia Usług w Formie Telemedycyny – obowiązujący w Podmiocie Leczniczym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie www.medfellows.pl w zakładce przychodnia.

 1. Definicje w liczbie pojedynczej mają takie samo znaczenie w przypadku ich użycia w liczbie mnogiej, o ile co innego nie wynika z kontekstu.

IV. Cele i zadania Podmiotu Leczniczego

 1. Celem Przychodni Onkologicznej jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na odległość, tj. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2a ustawy o działalności leczniczej.

 2. Do zadań Przychodni Onkologicznej należy:

  1. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2a ustawy o działalności leczniczej w zakresie dziedzin medycznych wskazanych w pkt V Regulaminu Organizacyjnego przez współpracujących z Podmiotem Leczniczym Lekarzy;

  2. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2a ustawy o działalności leczniczej;

  3. współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

  4. prowadzenie badań naukowych;

  5. Promocja zdrowia;

  6. edukacja Pacjentów.

V. Struktura organizacyjna

 1. Podmiot Leczniczy posiada następujące jednostki organizacyjne: Medfellows Telemedycyna – działalność telemedyczną, ul. Kłopot 2/18, 01-066 Warszawa.

 2. W Podmiocie Leczniczym funkcjonują następujące stanowiska:
  1. Kierownik – zarząd Podmiotu Leczniczego (Paweł Witka, Janusz Skrzypecki),
  2. Lekarze.

VI. Rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 1. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na odległość, tj. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2a ustawy o działalności leczniczej.

 2. Podmiot Leczniczy udziela Świadczeń zdrowotnych polegających na:

  1. zapewnianiu ambulatoryjnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej w różnych dziedzinach medycyny m.in. Chorób Wewnętrznych, Pediatrii, Położnictwa i Ginekologii, Kardiologii, Dermatologii i Okulistyki.

  2. udzielaniu indywidualnych konsultacji lekarskich z zakresu m.in. Chorób Wewnętrznych, Pediatrii, Położnictwa i Ginekologii, Kardiologii, Dermatologii i Okulistyki.

  3. udzielaniu konsultacji badań obrazowych oraz konsultacji badań histopatologicznych,

  4. wykonywaniu badań lekarskich na odległość przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,

  5. wydawaniu opinii lekarskich,

  6. udzielaniu porad w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia.

 1. Szczegółowy zakres udzielanych Świadczeń zdrowotnych jest dostępny na stronie www.medfellows.pl w zakładce przychodnia.

VII. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Podmiot Leczniczy udziela Świadczeń zdrowotnych wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2a ustawy o działalności leczniczej, co oznacza, iż miejscem udzielania przedmiotowych Świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających Świadczeń.

 2. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-22:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-22:00.

 3. Terminy wykonywania Świadczeń zdrowotnych są indywidualnie ustalane przez Pacjenta z Lekarzem udzielającym Świadczenia.

VIII. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez Podmiot Leczniczy w zakresie określonym w Regulaminie Organizacyjnym, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych Świadczeń, tj. z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

 2. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez Lekarzy współpracujących z Podmiotem Leczniczym na podstawie umów o współpracę.

 3. Umowy o wykonanie Świadczeń zdrowotnych są zawierane za pośrednictwem strony internetowej www.medfellows.pl. Szczegółowe zasady zawierania i realizacji umów o wykonanie Świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Świadczenia Usług w Formie Telemedycyny. Regulamin Świadczenia Usług w Formie Telemedycyny składa się na treść zawieranych umów o wykonanie Świadczeń zdrowotnych. Przed zawarciem umowy Pacjent jest zobowiązany zaakceptować treść Regulaminu.

 4. W celu zawarcia umowy o wykonanie Świadczeń zdrowotnych Pacjent jest zobowiązany wybrać na stronie www.medfellows.pl w zakładce przychodnia przedmiot konsultacji, kliknąć przycisk „Umów Telekonsultację” oraz wypełnić formularz dostępny w Serwisie, tj.:

   1. określić przedmiot Świadczenia zdrowotnego (specjalizację Lekarza),

   2. dokonać wyboru Lekarza spośród lekarzy danej specjalizacji wykonujących Świadczenia zdrowotne w Podmiocie Leczniczym,

   3. określić narząd, którego dotyczy problem,

   4. opisać swój problem zdrowotny, który będzie przedmiotem konsultacji,

   5. podać swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu mail, adresu zamieszkania oraz PESELu,

   6. zaakceptować Regulamin Świadczenia Usług w Formie Telemedycyny,

   7. potwierdzić zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,

   8. kliknąć przycisk „Wyślij”.

 1. Pacjent może załączać do formularza zgłoszeniowego załączniki w postaci plików o wielkości do 100 MB a także link do badań obrazowych zamieszczonych na serwisach zewnętrznych jak np. gogle drive, dropbox czy wetransfer.com

 2. Podczas zawierania umowy zostaje ustalony przedmiot świadczenia, dochodzi do wyboru Lekarza wykonującego Świadczenie zdrowotne, a w kolejnym kroku także do ustalenia daty i godziny udzielania Świadczenia zdrowotnego.

 3. Po zawarciu umowy o wykonanie Świadczenia zdrowotnego Lekarz podejmuje próbę kontaktu z Pacjentem za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, zgodnie z treścią zawartej umowy, na wskazane przez Pacjenta dane kontaktowe.

 4. Przed przystąpieniem do udzielania Świadczenia zdrowotnego Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun powinien złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku nieudzielenia zgody, o której mowa powyżej, Lekarz nie ma możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego. Zgoda może być wyrażona ustnie przez takie zachowanie się osób wymienionych w tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom proponowanym przez osobę wykonującą zawód medyczny albo brak takiej woli.

 5. W trakcie udzielania Świadczenia zdrowotnego Pacjent ma prawo uzyskać wszelkie niezbędne wyjaśnienia dotyczące diagnozy i zaproponowanego leczenia.

IX. Pobieranie opłat za świadczenia zdrowotne i wysokość opłat

 1. Podmiot Leczniczy udziela Świadczeń zdrowotnych odpłatnie na podstawie umów o wykonanie Świadczenia zdrowotnego zawieranych z Pacjentem.

 2. Opłaty za udzielanie Świadczeń zdrowotnych są ustalone zgodnie z obowiązującymi cennikiem dostępnym na stronie www.medfellows.pl/przychodnia w zakładce „jak pomagamy/cennik”. W cenniku są podane ceny brutto, wyrażone w walucie polskiej.

 3. Opłata za Świadczenie zdrowotne jest pobierana przed rozpoczęciem korzystania ze Świadczenia. Umowa o wykonanie Świadczenia zdrowotnego zostaje zawarta z chwilą dokonania zapłaty za Świadczenie.

 4. Sposoby dokonywania płatności za Świadczenia zdrowotne określa Regulamin Świadczenia Usług w Formie Telemedycyny.

 5. Przed rozpoczęciem korzystania ze Świadczenia zdrowotnego Pacjent jest informowany o możliwości rezygnacji ze świadczenia na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług w Formie Telemedycyny. W przypadku rezygnacji ze Świadczenia Podmiot Leczniczy zwraca Pacjentowi uiszczoną przez niego opłatę.

 6. Podmiot Leczniczy zachowuje prawo odmowy udzielenia Świadczenia zdrowotnego zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązującego prawa, w tym w szczególności, jeśli byłoby to niecelowe lub okoliczności wskazują, że Pacjent powinien zostać poddany specjalistycznym badaniom w placówce medycznej.

X. Organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych oraz sposób kierowania podmiotem leczniczym

 1. Podmiot Leczniczy organizuje działalność poszczególnych jednostek organizacyjnych i osób wchodzących w skład struktury organizacyjnej oraz warunki współdziałania tych osób dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu.

 2. Działalnością Podmiotu Leczniczego kieruje zarząd, do którego zadań należy:

   1. prowadzenie spraw Podmiotu Leczniczego,
   2. organizowanie i kierowanie pracą jednostek organizacyjnych Podmiotu Leczniczego,
   3. organizowanie i kierowanie pracą personelu Podmiotu Leczniczego,
   4. sporządzanie i wdrażanie regulacji wewnętrznych Podmiotu Leczniczego, w tym ustalania cennika Świadczeń zdrowotnych, tworzenia i zmiany wewnętrznych regulaminów,

   5. reprezentowanie Podmiotu Leczniczego w relacjach z podmiotami trzecimi, w tym organami administracji publicznej, sądami, organami kontrolującymi,

   6. wykonywanie wszelkich praw i obowiązków nałożonych na Podmiot Leczniczy.
 1. Do obowiązków Lekarzy należy udzielanie Świadczeń zdrowotnych Pacjentom w ramach posiadanej specjalności, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, aktualnym stanem wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, z należytą starannością oraz z poszanowaniem praw pacjenta. Do zadań Lekarzy należy ponadto prowadzenie działań w zakresie edukacji Pacjentów oraz działań związanych z Promocją zdrowia i prowadzeniem badań naukowych.

 2. Wszystkie osoby wchodzące w skład struktury organizacyjnej Podmiotu Leczniczego mają obowiązek współdziałać ze sobą w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz praw pacjenta.

XI. Warunki współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 1. Podmiot Leczniczy w celu realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji Pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania Świadczeń zdrowotnych.

 2. Podmiot Leczniczy w celu realizacji swoich zadań może współpracować z fundacjami lub stowarzyszeniami, których zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia Pacjentów.

 3. Warunki współpracy z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej są określane w treści łączących strony umów o współpracę.

 4. Podmiot Leczniczy współpracuje z Lekarzami różnej specjalizacji. Lista specjalizacji wraz z informacjami na temat każdego z Lekarzy jest dostępna na stronie www.medfellows.pl/przychodnia w zakładce „oferta”.

 5. W trakcie wykonywania Świadczeń zdrowotnych Lekarz może zwrócić Pacjentowi uwagę na objawy uzasadniające wizytę w stacjonarnej placówce medycznej lub wezwanie niezbędnej pomocy (np. pogotowia ratunkowego). Lekarz może zlecić Pacjentowi odbycie przez użytkownika wizyty w stacjonarnym zakładzie leczniczym, celem wykonania dodatkowych badań lub konsultacji z lekarzem o innej specjalności.

 6. W trakcie udzielania Świadczeń zdrowotnych Lekarz może wystawić Pacjentowi elektroniczne skierowanie na badanie lub konsultację u innego lekarza specjalisty. W trakcie udzielania Świadczeń zdrowotnych Lekarz może ponadto wystawić skierowanie na leczenie szpitalne lub inne niż szpitalne, realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie w ramach Świadczeń zdrowotnych oferowanych przez Podmiot Leczniczy.

 7. W przypadku nagłych sytuacji zagrożenia życia Pacjenta w tracie wykonywania Świadczeń zdrowotnych, Lekarz ma prawo, nie przerywając połączenia z Pacjentem, wezwać do Pacjenta niezbędną pomoc (np. pogotowie ratunkowe). Lekarz może także poinstruować Pacjenta lub osoby obecne razem z nim w lokalu, jak uzyskać pilną pomoc oraz zminimalizować ryzyko dla Pacjenta.

 8. Lekarze udzielający Świadczeń zdrowotnych w Podmiocie Leczniczym, na podstawie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych, w celu wykonania Świadczenia mogą z własnej inicjatywy lub na żądanie Pacjenta zasięgnąć opinii innego lekarza specjalisty wykonującego Świadczenia w Podmiocie Leczniczym. W celu wykonania konsultacji Lekarz może, zgodnie z obowiązującymi przepisami udostępnić lekarzowi konsultującemu dokumentację medyczną Pacjenta.

XII. Pobieranie opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

 1. Podmiot Leczniczy prowadzi dokumentację medyczną Pacjenta w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemów elektronicznych.

 2. Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Pacjent posiada prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu Świadczeń Zdrowotnych.

 3. Podmiot Leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentacje medyczną w sposób określony w Rozdziale 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 4. Podmiot Leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej Pacjenta.

 5. Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację medyczną Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi lub osobie upoważnionej przez Pacjenta do uzyskania dostępu do dokumentacji w przypadku zgonu Pacjenta. Dokumentacja jest ponadto udostępniana innym podmiotom i organom uprawnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 6. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje niezwłocznie na podstawie wniosku osoby uprawnionej, w tym w szczególności:

  1. pisemnego wniosku doręczonego Podmiotowi Leczniczemu przesyłką pocztową,

  2. wniosku złożonego drogą e-mailową na adres przychodnia@medfellows.pl.

 1. Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację medyczną po dokonaniu weryfikacji tożsamości Pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna albo po ustaleniu uprawnienia do uzyskania dostępu do dokumentacji na innej podstawie prawnej.

 2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana Pacjentowi:

  1. do wglądu,

  2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

  3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

  5. na informatycznym nośniku danych.

  6. Udostępnienie dokumentacji następuje w sposób zapewniający zachowanie ochrony danych osobowych.

  7. Podmiot Leczniczy prowadzi wykaz dotyczący udostępnienia dokumentacji medycznej.

  8. Podmiot Leczniczy pobiera opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej ustaloną w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 1. Opłata pobierana jest za udostępnienie dokumentacji medycznej:

  1. poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,

  2. na informatycznym nośniku danych.
 2. Opłaty, o której mowa w ust. 11 nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

  1. Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w ust. 11 powyżej;

  2. w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 3. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej jest ustalana przez Podmiot Leczniczy w cenniku dostępnym na stronie www.medfellows.pl/przychodnia w zakładce Cennik.